Prijava/odjava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru - Obrazac PP KT-1

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu - Obrazac ZUFL-1

Zahtev za izdavanje uverenja preduzetniku

Zahtev za izdavanje uverenja pravnom licu - Obrazac ZUPL-3

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za držanje kućnih životinja (pasa i mačaka)

Obrasce poreskih prijava za porez na imovinu i uputstva za popunjavanje preuzmite ovde.

Gradska poreska uprava administrira (utvrđuje,kontroliše i naplaćuje):
- porez na imovinu (osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon)
- komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru
- boravišnu taksu
- naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta
- komunalnu taksu za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkih programa u ugostiteljskim objektima
- komunalnu taksu za držanje sredstava za igru (“zabavne igre” )
- komunalnu taksu za držanje kućnih i egzotičnih životinja

Za utvrđivanje poreza na imovinu

poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnose:
1. pravna lica koji vode poslovne knjige za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti
2. preduzetnici koji vode poslovne knjige za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti (osim paušalaca)
Jednom prijavom se obuhvataju sve nepokretnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika, na teritoriji iste opštine).

poresku prijavu na obrascu PPI-2 podnose:
1. fizička lica ,
2. preduzetnici koji vode poslovne knjige
- za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti i
3. preduzetnici paušalo oprezovani
- za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti
- za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti
jedna prijava se podnosi za svaku nepokretnost posebno.

Poreske prijave se podnose na poreskim šalterima, na pisarnici u Gradskoj kući u vremenu od 7,30-15,30 časova.

Uverenja

Zahtevi za izdavanje poreskih uverenja podnose se na poreskim šalterima, na pisarnici u Gradskoj kući u vremenu od 7.30-15.30 časava.
Prilikom predaje zahteva, potrebno je tražiti listanje upita stanja (poresku karticu). Uslov za izdavanje poreskog uverenja su plaćene obaveze lokalnih javnih prihoda.  
Uverenja se mogu podići u roku 2 dana od podnošenja zahteva u prostorijama Gradske poreske uprave na adresi: Novi Sad , Bulevar Mihajla Pupina broj 3/IV sprat.
Uverenja se podižu isključivo u vremenu od 14-15,30 časava u kancelariji broj 408/IV sprat kod dežurnog inspektora.