Ovde možete besplatno preuzeti i odštampati sledeće obrasce:

Obrazac M - Jedinstvena prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje

Obrazac M-A - Potvrda o prijemu jedinstvene prijave, promene i odjave na obavezno socijalno osiguranje

Uputstvo za popunjavanje Obrasca M sa primerima i dokazima koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac OPD - Prijava, promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje

Priručnik za obračun bolovanja - naknade zarade (do 30 dana na teret poslodavca, radi održavanja trudnoće, preko 30 dana na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja)

Zahtev za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje - za proveru radnog staža

Zahtev za upis staža po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (preduzetnik, osnivač privrednog društva, profesionalna delatnost)

 

Za otvaranje obrazaca u pdf formatu možete preuzeti besplatan program Adobe Reader sa sledeće lokacije: http://get.adobe.com/reader